POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mobirise

1.) Administratorem Państwa danych osobowych jest
"ALIANS" GWÓŹDŹ&DZIEDZIC SP.J. z/s  
40-642 KATOWICE UL.SPÓŁDZIELCZOŚCI 31 ,
Tel.32 251 7892,  e-mail alians.gd@interia.pl,
a wszelkie zapytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na ww. dane kontaktowe.
Dane osobowe, przetwarzane przez Administratora, obejmują w szczególności dane dotyczące: 1.Imienia i Nazwiska Klienta, 2.Numeru identyfikacyjnego NIP/PESEL/REGON, 3. Adres siedziby, adres prowadzenia działalności, adres oddziałów, adresu punktów sprzedaży, ID/Akronim Państwa przedsiębiorstwa w systemach rozliczeniowych stosowanych przez, 5.asortymentu sprzedaży na rzecz Państwa lub Państwa przedsiębiorstwa realizowanego przez Alians 6.wolumeny sprzedaży na rzecz Państwa lub Państwa przedsiębiorstwa realizowane przez Alians, 7.Adres e-mail 8.nr telefonu kontaktowego.

2.) Administrator dochowuje wszelkich starań, aby realizować postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

3.)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie, w szczególności w celu:
- wykonywania łączącej strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w zakresie dostawy towarów i świadczenia związanych z dostawą usług na rzecz Państwa lub Państwa przedsiębiorstwa, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności realizacji umowy art. 6 ust. 1 lit. b (nawet jeśli umowa ta nie ma formy pisemnej, a jedynie zamówień składanych do Alians),
- Rozliczenia księgowego i podatkowego naszej współpracy, w szczególności wystawienie faktury, na podstawie przepisów rachunkowych oraz podatkowych
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji w razie prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
- przekazywania informacji m.in. o zmianie adresu lub siedziby na wskazany adres w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4.) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania łączącej nas umowy o oraz wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:5 lat
- w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z wspomnianą wcześniej umową,
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych).
W każdym przypadku jednakże nie dłużej, iż jest to prawnie i faktycznie uzasadnione.

5.) Administrator gromadzi dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie, jaki jest potrzebny do realizacji umowy. Gromadzone dane osób fizycznych, dotyczą:nazwy,adresu, nr telelfonu,adresu e-mail.

6.) Mają Państwo prawo do:
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy do przetwarzania doszło na skutek wyrażenia przez nich zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania (przed wycofaniem zgody)
- przenoszenia danych i żądania ich sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, a to Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Kupujący uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych stanowi naruszenie przepisów RODO
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,
- dostępu do zgromadzonych danych osobowych do niego należących oraz otrzymania ich kopii
- złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora bądź w celu marketingu bezpośredniego
Realizując powyższe prawa, Kupujący co do zasady nie ponosi kosztów. Jednakże Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, w przypadku gdy żądanie Kupującego jest oczywiście nadmierne lub nieuzasadnione. Żądania Kupującego będą realizowane w najszybszym możliwym terminie.

7.) Dane osobowe Kupujący przekazuje w sposób dobrowolny, ale brak zgody uniemożliwia zawarcie i wykonywanie umowy.
8. Administrator oświadcza, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy świadczące dla Alians usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne, firmy świadczące dla Alians usługi informatyczne oraz obsługę systemów internetowych, firmy świadczące dla Alians usługi obsługi prawnej, firmy, od których Alians nabywa towary celem dalszej dystrybucji, firmy(producenci), którzy posiadają umowy dystrybucyjne z Alians oraz firmy świadczące dla Alians usługi audytu, a także firmy prowadzące dla Alians usługi księgowe.

8.) Administrator oświadcza, iż nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ( z uwzględnieniem profilowania), w oparciu o przetwarzane dane osobowe.

9.) Niniejszym: Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji :

...........................................................
Data i podpis          
i oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu, opisanym i określonym niniejszą Informacją, w szczególności celu realizacji i rozliczenia akcji promocyjnych i marketingowych organizowanych przez podmioty od których Alians nabywa towary, celem dalszej dystrybucji, min. w celu otrzymania przeze mnie lub moje przedsiębiorstwo korzystniejszych warunków handlowych (rabatów, upustu, kredytu kupieckiego, itp)

...........................
Data i podpis


Mobirise

Alians Gwóźdź s.j.

40-599 KATOWICE ul. Żeliwna 30
tel./fax  +48 (32) 2517892

Mobirise free software - Get now